Wsparcie w ramach projektu AS

News
Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

Wsparcie w ramach projektu

Każdy z uczestników może liczyć na wsparcie w następujących formach:
1. Indywidualne doradztwo zawodowe
Dwa spotkania zakończone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, który zawierał będzie m.in. diagnozę potrzeb szkoleniowych i zawodowych, przeciwwskazań i barier w zatrudnieniu oraz możliwości radzenia sobie z nimi, oczekiwań, predyspozycji zawodowych.

2. Grupowe poradnictwo zawodowe
Zajęcia w formie warsztatów prowadzonych przez doradcę zaw. Warsztaty wyposażą uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy i kompetencji miękkich/społecznych. Będą świetną okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń oraz uzyskania niezbędnego wsparcia społecznego.
Program ramowy warsztatów obejmie następujące moduły:
a) samopoznanie: umiejętności, predyspozycje zaw., kompetencje, potrzeby, osobowość, mocne i słabe strony;
b) przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: rola dokumentów aplikacyjnych, pisanie CV, listu motywacyjnego i innych form (np. Europass);
c) autoprezentacja: bariery w komunikacji, tworzenie wizerunku, mowa ciała, plan rozmowy rekrutacyjnej, cechy dobrego pracownika;
d) kompetencje miękkie: asertywność, skuteczna komunikacja, walka ze stresem.

Wsparcie w ramach projektu

3. Szkolenia ICT
Dla wszystkich uczestników projektu przewidziano także trwające 70 godzin dydaktycznych Szkolenie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zajęcia obejmą swoim zakresem zagadnienia takie jak: INFORMACJA, KOMUNIKACJA, TWORZENIE TREŚCI, zgodnie ze standardem DIGCOMP. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy podejdą do egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje.

4. Szkolenia zawodowe
W ramach projektu zaplanowane zostały szkolenia o wysokim potencjale zatrudnieniowym, zgodne z potrzebami rynku województwa świętokrzyskiego i wybrane na podstawie szczegółowej analizy regionalnego rynku pracy. Uczestnicy wezmą udział w jednym z poniższych szkoleń, które przygotowywać będą do egzaminu zewnętrznego umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji i/lub uprawnień do wykonywania danego zawodu:
• Spawanie metodą TIG, 160 godzin,
• Spawanie metodą MAG, 152 godziny
• Spawanie metodą MIG, 120 godzin
• Obsługa sekretariatu z modułem rejestrator/ka medyczny/a, 120 godzin
• Piekarz, 200 godzin
• Pracownik usług kosmetycznych, 150 godzin
• Wędliniarz, 200 godzin

5. Staże zawodowe
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy odbędą trwające 3 miesiące staże u pracodawców z województwa świętokrzyskiego. Staże dobierane będą na podstawie Indywidualnego Planu Działania i stanowić będą kontynuację zaplanowanej ścieżki wsparcia. Wymiar czasu pracy stażysty wyniesie maksymalnie 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, w dni robocze.

6. Pośrednictwo pracy
Indywidualne spotkania ze specjalistą ds. pośrednictwa pracy ukierunkowane na wsparcie w doborze odpowiedniego dla uczestnika stanowiska pracy uwzględniającego zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:
• zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
• stypendium szkoleniowe,
• materiały szkoleniowe,
• serwis kawowy i ciepły posiłek podczas szkoleń zawodowych,
• certyfikaty/zaświadczenia o nabytych kwalifikacjach/kompetencjach,
• badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu zawodowego,
• stypendium stażowe.