Mój biznes

News
Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

Myślisz o założeniu własnej firmy?

Jesteś kobietą w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego i pozostajesz bez zatrudnienia?

Projekt MÓJ BIZNES! jest właśnie dla Ciebie.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego masz szansę na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 34 100 , w tym:

 • Jednorazowe wsparcie inwestycyjne na start w wysokości do 23 000,00 zł
 • Finansowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy w wysokości 1 850 zł miesięcznie
 • Specjalistyczne indywidualne doradztwo i mentoring prowadzone przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej polegające na wsparciu funkcjonowania firmy oraz zwiększenia jej szans na danym rynku.

Kto może przystąpić do projektu?

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 50 kobiet, z których każda musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • są w wieku 30 lat i więcej,
 • zamieszkują województwo lubelskie,
 • pozostają bez zatrudnienia, w tym:
  • są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, lub
  • są bierne zawodowo (tj. nie pracujące i niezarejestrowane w urzędzie pracy),
 • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w okresie min. 12 miesięcy od przystąpienia do projektu nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, tj. nie były zarejestrowane w KRS, nie posiadały wpisu do CEIDG, nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie przepisów odrębnych,
 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dodatkowo premiowane będą panie, które spełnią jedno lub kilka z poniższych kryteriów premiujących:

 • są w wieku 50 lat i więcej (min. 13 osób),
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (min. 2 osoby),
 • są długotrwale bezrobotne, tj. pozostają w rejestrach urzędów pracy min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat (min. 25 osób),
 • posiadają wykształcenie na poziomie maks. ponadgimnazjalnym (min. 25 osób),
 • planują odejście z rolnictwa i w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej zdecydują się na przejście z KRUS na ZUS (min. 3 osoby).

Uczestniczki zakwalifikowane do projektu objęte zostaną wsparciem szkoleniowo-doradczy, które przygotuje je do zakładania i prowadzenia firmy oraz pomoże w opracowaniu profesjonalnego biznesplanu.

Stworzone przy wsparciu doradcy biznesplany ocenione zostaną przez niezależną komisję ekspertów. Jej zadaniem będzie wyłonienie min. 40 uczestniczek, które otrzymają bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego finansowego i doradczego.

Uczestniczki, których pomysły biznesowe zostaną wybrane do dofinansowania zobowiązane będą do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 2% wartości przyznanej jednorazowej dotacji.

Celem głównym projektu jest stworzenie w okresie 03.2017–10.2018 min. 40 miejsc pracy dla kobiet w wieku 30 lat i więcej z woj. lubelskiego, pozostających bez zatrudnienia, w tym kobiet o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami oraz zamieszkujących obszary wiejskie, poprzez udzielenie im kompleksowego i profesjonalnego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.12.2018

Wartość projektu: 1 999 044,00 zł

Wkład UE: 1 699 187,40 zł


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Regulamin przyznawania środków finansowych