Rekrutacja PM

News
Projekt  Rekrutacja Szkolenia Wsparcie  Kontakt

Charakterystyka Uczestników Projektu – 630 osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa pomorskiego:

Wymagany status Uczestników Projektu na rynku pracy: 630 pracowników sektora MŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej (100%UP) w wieku 18 lat i więcej, z terenu województwa pomorskiego zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem/podwyższeniem swoich umiejętności/ kompetencji, w tym min. 80% osób w wieku ponad 25 lat, tzw. 25+ (w tym min. 40% osób o niskich kwalifikacjach).

W projekcie uczestniczyć będzie nie mniej niż 252 osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie poziom 3 – ISCED) (40% Uczestników Projektu), z wyłączeniem osób powyżej 50 roku życia, tzw.  50+, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub pracujących na terenie woj. pomorskiego.

Nie mniej niż 252 Uczestników Projektu będzie w wieku aktywności zawodowej powyżej 50 roku życia (40%UP).

Wymagany wiek Uczestników Projektu: powyżej 18 roku życia, przy czym 80% Uczestników Projektu stanowić będą osoby w wieku 25 lat i więcej.

REKRUTACJA jest prowadzona w trybie ciągłym od VI’2017 do XII’2018, tj. do momentu uruchomienia ostatniej edycji szkoleń w etapach jak poniżej:

1. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ.
2. WERYFIKACJA formalna i merytoryczna zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyjną (KR)  z utworzeniem listy podstawowej i rezerwowej Uczestników Projektu.
3.  DIAGNOZA kompetencji i potrzeb – analiza potrzeb Uczestników Projektu oraz bazowego stanu wiedzy/kompetencji w zakresie j.obcego/ICT w formie testu poziomującego.
4. ZAKWALIFIKOWANIE do możliwie jednorodnych grup o podobnych  potrzebach szkoleniowych.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
1. FORMALNE (ocena 0-1):

  • wiek: 18 lat i więcej;
  • zatrudnienie w sektorze MŚP lub podmiocie ekonomii społecznej
  • miejsce zamieszkania/pracy w województwie pomorskim;
  • zgłaszanie z własnej inicjatywy chęci nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności oraz kompetencji;
  1. PREMIUJĄCE (skala pkt, lista wg liczby pkt):
  • poziom kwalifikacji – max. ISCED3 (+1pkt) (nie dotyczy osób w wieku 50+)
  • wiek 50+ (+ 1pkt)
  • płeć – kobieta (+1pkt) (min.60%)

Wyniki przekazywane indywidualnie (tel./e-mail/bezpośrednio).

Dokumenty do pobrania:

PM_karta odpowiedzi_test rekrutacyjny_j.ang.
PM_karta odpowiedzi_test rekrutacyjny_j.niem.
PM_karta odpowiedzi_test rekrutacyjny_komputery
PM_Test komputerowy
PM_test rekrutacyjny_j.ang.
PM_test rekrutacyjny_j.niem.
Regulamin projektu_(Po)morze możliwości
Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
Zał. 4 Umowa_PM
Zał. 5 Oświadczenie działalnośc gospodarcza
Zał. 6 Oświadczenie dla pracodawcy – MŚP