Wsparcie MB

News
Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

W ramach projektu dla uczestniczek przewidziano kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Ścieżka wsparcia

1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze

a) Szkolenie modułowe

W zależności od opracowanego Indywidualnego Programu Szkoleniowo-Doradczego stworzonych zostanie 5 grup szkoleniowych, które realizować będą program stanowiący odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby uczestniczek w zakresie zakładania i prowadzenia firmy. Szkolenie realizowane będzie w 2 kategoriach:

 • podstawowej: 60 godzin dydaktycznych
 • średnio-zaawansowanej: 40 godzin dydaktycznych

Moduły szkolenia:

 • Zakładanie działalności gospodarczej
 • Podstawy księgowości
 • Prawo pracy i zatrudnianie pracowników
 • Prawo podatkowe
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Prawo handlowe
 • Podstawy marketingu
 • Techniki sprzedaży
 • Płeć w biznesie

b) Doradztwo indywidualne

Każda z uczestniczek odbędzie 8 godzin indywidualnych spotkań z doradcą z zakresu przedsiębiorczości. W zależności od indywidualnych potrzeb doradztwo może objąć np. pomoc w opracowaniu biznesplanu, zagadnienia dotyczące marketingu, księgowości czy sprzedaży.

UWAGA: ze wsparcia mogą być zwolnione osoby, które uczestniczyły już w podobnym projekcie i ukończyły cykl szkoleniowo-doradczy o tożsamym lub zbliżonym zakresie oraz przedstawią zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

2. Przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego

Po ukończeniu części szkoleń i doradztwa uczestniczki składają do biura projektu wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz biznesplany, które podlegać będą ocenie w ramach Komisji Oceny Wniosków. Komisja zweryfikuje biznesplany pod kątem formalnym i merytorycznym, a w efekcie wybierze minimum 40 z nich do dofinansowania.

Po przeprowadzeniu procedury oceny oraz opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej z wybranymi uczestniczkami podpisane zostaną umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz wystawione zaświadczenie o pomocy de minimis.

UWAGA: zabezpieczenie dla prawidłowego wykonania umowy stanowić będzie poręczenie majątkowe lub weksel in blanco.

Niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia uczestniczkom wypłacona zostanie jednorazowa dotacja w wysokości do 23 tysięcy złotych, którą można będzie przeznaczyć na wydatki inwestycyjne niezbędne dla uruchomienia działalności gospodarczej.

3. Wsparcie pomostowe

Każda z uczestniczek, która otrzyma dotację na uruchomienie firmy będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe w dwóch formach:

 • Wsparcie finansowe – 1 850,00 zł miesięcznie wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Środki można będzie przeznaczyć m.in. na wydatki związane z opłacaniem składek, działaniami promocyjnymi, kosztami bieżącymi wynikającymi z prowadzenia firmy (np. materiały biurowe).
 • Wsparcie doradcze – przez pierwsze 12 miesięcy uczestniczki skorzystają z pomocy doświadczonego przedsiębiorcy / osoby z kadry zarządzającej / specjalisty w danej branży w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa. Doradcy wspierać będą nowe firmy swoim know-how, wiedzą i doświadczeniem istotnymi w danym obszarze działalności.