Wsparcie PM

News
Projekt  Rekrutacja Szkolenia Wsparcie  Kontakt

Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w ramach realizacji 4 zadań:

Zadanie 1: Kursy z języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1 i  B2 i niemieckiego na poziomie A1 i A2

Szkolenia JĘZYKOWE mają na celu wzrost kompetencji z j. angielskiego i niemieckiego Uczestników Projektu zgodnie z ESOKJ dla danego poziomu w 3 obszarach: rozumienie (słuchanie, czytanie), mówienie (interakcja, produkcja), pisanie na poziomie A1, A2, B1, B2 wg indywidualnej diagnozy kompetencji przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie.

Łącznie wsparciem objętych będzie 540 osób w ramach 45 grup po 12osób w tym:

  • Angielski: 20 grup na poziomie A1 i 10 grup na poziomie A2 – program szkolenia obejmuje 120 godzin dydaktycznych oraz 5 grup na poziomie B1 lub B2 – 180 godzin dydaktycznych
  • Niemiecki: 10 grup A1 lub A2 – 120 godzin dydaktycznych,

przy czym godzina dydaktyczna=45 minut

Czas trwania szkolenia  na poziomie: A – nie dłużej niż 5 m-cy; B – nie dłużej niż 8m-cy.

Zaplanowano realizację szkoleń w ramach 9 edycji:

1 EDYCJA –  6 grup: VII’17-III’18,

2 EDYCJA – 5 grup: IX’17-II’18,

3 EDYCJA – 5 grup : XI’17-VI’18,

4 EDYCJA – 4 grup: I-V’18,

5 EDYCJA -5 grup: III-X’18,

6 EDYCJA -6 grup:V-X’18,

7 EDYCJA -5 grup: VII’18-II’19,

8 EDYCJA -4 grup: IX’18-I’19,

9 EDYCJA -5 grup: X’18-V’19

Częstotliwość zajęć: 2 x 3h/tygodniowo

Każdy z Uczestników Projektu otrzyma MATERIAŁY SZKOLENIOWE: karty pracy, notes, długopis, podręcznik i ćwiczenia .

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych TRENERÓW/LEKTORÓW.

Zadanie 2: Certyfikacja kwalifikacji językowych – przeprowadzenie egzaminów TELC

Każde ze szkoleń językowych zostanie zakończone egzaminem TELC – The European Language Certificates jest systemem egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy Common European Framework of Reference Rady Europy.  Egzaminy TELC są uznawane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, m.in. przez izby handlowe, instytucje rządowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa międzynarodowe.

Planowane terminy egzaminów:

  • angielski na poziomie: A1 i A2: XI’17–IV’19
  • angielski na poziomie B2: III, VI i X’18, II i V’18
  • niemiecki na poziomie A2: XII’17-XII’18 (co 2 m-ce) i I-V’19 (co 2 m-ce),

Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin otrzymają międzynarodowy certyfikat językowy TELC.

Zadanie 3: Szkolenia ICT na poziomie A i B

Szkolenia ICT będą realizowane na następujących POZIOMACH: A – 6 grup, B – 3 grupy.

Czas trwania: każde ze szkoleń będzie trwało nie dłużej niż 4 miesiące.

Zaplanowano do realizacji 9 edycji, po 1 grupie w każdej z edycji:

1 EDYCJA: VII-X’17,

2 EDYCJA: X’17-I’18,

3 EDYCJA: XII’17-III’18,

4 EDYCJA: II-V’18,

5 EDYCJA: V-VIII’18,

6 EDYCJA: VII-X’18,

7 EDYCJA: IX-XII’18,

8 EDYCJA: XI’18-II’19,

9 EDYCJA: I-IV’19

CZĘSTOTLIWOŚĆ spotkań szkoleniowych: 2 x 6h/tyg.

W trakcie szkolenia ICT Uczestnicy Projektu otrzymają:  catering w postaci ciepłego posiłku i serwisu kawowego oraz pendrive.

Po zakończeniu uczestnictwa  w projekcie Uczestnicy Projektu potrafią:

  1. przeglądać, szukać i filtrować, oceniać, przechowywać i wyszukiwać informacje
  2. wykorzystywać narzędzia cyfrowe i aplikacje, dzielić się informacjami i zasobami, współpracować z wykorzystaniem narzędzi ICT, znać netykietę, zarządzać tożsamością cyfrową
  3. tworzyć, integrować i przetwarzać treści, przestrzegać prawa autorskiego i licencji, programować
  4. korzystać z narzędzi do ochrony, ochrony danych osobowych, zdrowia fizyczno-psychicznego, chronić środowisko
  5. rozwiązywać problemy techniczne, rozpoznawać potrzeby i narzędzia do rozwiązywania problemów, innowacyjnie wykorzystywać technologie, rozpoznawać braki w zakresie kompetencji cyfrowych

Zadanie 4: Certyfikacja ICT – organizacja i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

Certyfikacja ICT – organizacja i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

Każdy z 90 Uczestników Projektu  będzie miał zapewnioną możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, tj. weryfikację zdobytej wiedzy i możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego. Po zakończeniu szkoleń, zostanie przeprowadzony EGZAMIN ZEWNĘTRZNY (walidacja) czyli  wieloetapowe sprawdzenie, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Egzamin będzie zdawany na platformie egzaminacyjnej online i będzie  potwierdzeniem opanowania poszczególnych pozycji kompetencji.

W wyniku CERTYFIKACJI Uczestnik Projektu otrzyma od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła/ął określone kompetencje.