Aktywator Sukcesu

News
Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

aktywator-sukcesu

 

Podstawowe RGB

Podstawowe RGB

Projekt „Aktywator Sukcesu” jest realizowany przez firmę Euro – Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 r. – 28.02.2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 80 osób w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez kompleksowy program aktywizacji zawodowej zwiększający ich szanse na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

  • zamieszkuje na terenie województwa świętokrzyskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym),
  • jest w wieku powyżej 29 roku życia,
  • jest bezrobotna, poszukująca pracy lub bierna zawodowo (w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne do projektu mogą zostać zakwalifikowane jedynie osoby, dla których ustalono I lub II profil pomocy – bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia – zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu,
  • przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie.6

Ponadto Uczestnik Projektu Aktywator Sukcesu musi należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • Kobiety
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat)
  • Osoby powyżej 50 r. ż.

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), np. studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 208 422,80 zł


Dokumenty do pobrania:

Regulamin
Karta zgłoszeniowa
Ulotka
Logo projektu pdf