Rekrutacja AS

News
Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie, należy dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.

Dopuszcza się możliwość składania dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej – wówczas wymagane jest złożenie na nich podpisu w momencie uzyskania pierwszej formy wsparcia.

Karta dostępna jest na TUTAJ oraz w Biurze Projektu w przy ul. Piotrkowskiej 12, lok. 807 (VIII piętro), Hotel „DAL” w Kielcach, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

as-rek

KRYTERIA REKRUTACJI FORMALNE:

 • wiek: powyżej 29 roku życia
 • status na rynku pracy: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
 • zamieszkiwanie: na terenie województwa świętokrzyskiego

Ponadto Uczestnik Projektu musi należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • Kobiety
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby powyżej 50 r. ż.

KRYTERIA REKRUTACJI PREMIOWANE (lista wg największej ilości punktów):

 • kobiety +1 pkt
 • osoby powyżej 50 roku życia +1 pkt
 • osoby długotrwale bezrobotne +1pkt
 • osoby o niskich kwalifikacjach +1 pkt
 • osoby bierne zawodowo +1 pkt
 • dochód maksymalny 800 zł /osobę w rodzinie (informacja fakultatywna) – będzie brane pod uwagę w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów

Kolejnym etapem rekrutacji jest wywiad z psychologiem – na tym etapie przeprowadzona zostanie analiza sytuacji kandydatki/kandydata pod kątem: 1. motywacji, 2. możliwości zaangażowania, 3. szans powodzenia na udział. Celem rozmowy będzie selekcja osób najbardziej potrzebujących oraz wstępnego zaplanowania form wsparcia. Za każdy ze wskazanych 3 parametrów będzie można uzyskać od 0 do 2 pkt.

Wyniki o zakwalifikowaniu do projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.