INFORMACJA O NABORZE BIZNESPLANÓW W RAMACH II TURY

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej rozpoczniemy od 23 listopada. Wnioski wraz z biznesplanami przyjmować będziemy do 1 grudnia 2017 r., do godziny 16:00.

Dokumenty, jakie należy do nas dostarczyć w celu ubiegania się o wsparcie finansowe oraz wsparcie pomostowe doradcze:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
  2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej (w postaci kopii zaświadczenia o ukończonym wsparciu szkoleniowo doradczym otrzymywanego po ostatnim spotkaniu z doradcą)
  3. Biznesplan
  4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
  5. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego.
  6. Oświadczenie o nieuzyskaniu wsparcia pomostowego tego samego typu, o jakie ubiega się Wnioskodawca i nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych oraz nieubieganiu się o inną pomoc dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowanych (m.in. związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty (z wyłączeniem zaświadczenia o ukończonym cyklu szkoleniowo-doradczym) dostępne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Zakończenie oceny biznesplanów planowane jest na 14 grudnia 2017 r.

Może Ci się również spodoba