Projekt AiK

News
Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

O projekcie

Projekt „Aktywni i kompetentni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałanie 1.2.1 wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy  nr: POWER.01.02.01-06-0069/16-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Wartość projektu wynosi 1 376 731,20 PLN, dofinansowanie 1 306 091,20 PLN (w tym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 160 309,05 PLN).

„Projekt realizowany jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.”

TERMIN REALIZACJI:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 100 osób młodych (w wieku 15 – 29 lat poprzez program indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej) zamieszkałych w województwie lubelskim na terenie powiatów: m. Lublin, lubelskiego, lubartowskiego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria :

Grupę docelową projektu stanowi 100 osób w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET* spełniających łącznie następujące kryteria:

 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (nie kształcą się
  w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
 • nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w finansowanych
  ze środków publicznych zajęciach pozaszkolnych),
 • zamieszkują w województwie lubelskim na ternie powiatów m. Lublin, lubelskiego, lubartowskiego (wg przepisów Kodeksu cywilnego).

*  NEET (czyt. nit) to skrótowiec utworzony od angielskiego określenia „Not in Employment, Education or Training”, oznaczający młodą osobę, która nie uczy się, nie pracuje ani nie przygotowuje do zawodu.

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), np. studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

Osoby długotrwale bezrobotne to w zależności od wieku:

 • młodzież (poniżej 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
 • dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Pierwszeństwo udziału w projekcie zapewniamy:

 • kobietom
 • osobom biernym zawodowo
 • osobom o niskich kwalifikacjach (max poziom ISCED3) *
 • osobom długotrwale bezrobotnym
 • osobom niepełnosprawnym**

*  tj. max na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego technikum

** Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). 


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy