Rekrutacja AiK

News
Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe w województwie lubelskim wyłącznie
na terenie powiatów:
m. Lublin, lubelskiego, lubartowskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem Projektu (kliknij tutaj) oraz dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełniony
i podpisany formularz zgłoszeniowy(kliknij tutaj) wraz z wymaganymi dokumentami.
Dokumenty dostępne na stronie internetowej lub w Biurze Projektu:
Biuro Projektu

Euro Forum Marek Gudków
ul. Graniczna 4 /7,8
20 – 010 Lublin tel. 81 534 95 72

e-mail: e.kowalczyk@euro-forum.com.pl

strona www: ak.euro-forum.com.pl

Biuro projektu czynne w godzinach:

Poniedziałek – piątek: 8.00-15.00

Rekrutacja prowadzona będzie w od marca  do lutego 2018r.

Kryteria formalne rekrutacji

  • wiek: 15-29 lat
  • status na rynku pracy: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (w tym szczególnie niezarejestrowane w urzędach pracy)
  • nie uczestniczenie w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
  • nie szkolenie się
  • zamieszkiwanie: na terenie województwa lubelskiego

KRYTERIA REKRUTACJI PREMIOWANE (lista wg największej ilości punktów):

  • poziom motywacji + 0-3 pkt (według oceny Komisji)
  • sytuacja finansowa (poniżej 800 zł/członek rodziny) + 1 pkt (oświadczenie/zaświadczenie)
  • niskie kwalifikacje +1/oświadczenie (min 50%) *
  • niepełnosprawność +1 (orzeczenie/zaświadczenie) (min 30%)*
  • długotrwałe bezrobocie +1 pkt /zaświadczenie/(min. 10%)*

*pierwszeństwo do zakładanego %. Kolejność zgłoszeń pomocniczo.

Informacje o zakwalifikowaniu do Projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.

Projekt realizowany jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. W przypadku osób z niepełnosprawnościami dopuszcza się możliwość składania dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej oraz złożenie na nich podpisu w momencie rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia. Organizator projektu dopuszcza możliwość organizacji spotkania  z przedstawicielem Organizatora Projektu w dogodnej dla Kandydata lokalizacji lub też w lokalizacji zaproponowanej przez Organizatora w obiekcie dostosowanym architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami.