Rekrutacja MB

News
Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Regulamin przyznawania środków finansowych
Wniosek_o_przyznanie_wsparcia
Oświadczenie_VAT
Oświadczenie_pomoc_de_minimis
Oświadczenie_o_niekorzystaniu_z_innych_środków
Oświadczenie_małżonka
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minim…


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z ewentualnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub pocztą/kurierem do siedziby Euro-Forum w Lublinie (KONTAKT). Dla osób z niepełnosprawnościami dopuszczamy możliwość złożenia dokumentacji drogą elektroniczną na adres l.piorowski@euro-forum.com.pl oraz ewentualnego zamówienia wizyty pracownika Euro-Forum w celu złożenia podpisów na dokumentach.

Szczegółowe informacje na temat terminu naboru zgłoszeń do projektu zamieszczone zostaną w zakładce NEWS na minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji.

Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:

1. Ocena formularzy rekrutacyjnych

a) Ocena formalna – weryfikowane będą spełnienie przez kandydatki warunków udziału w projekcie, kompletność i poprawność wypełnienia formularzy, dodatkowe dokumenty.

b) Ocena merytoryczna – na tym etapie ocenie podlegać będzie opis pomysłu biznesowego,
z uwzględnieniem takich elementów jak m.in.: kwalifikacje/umiejętności, doświadczenie, charakterystyka konkurencji, planowane koszty, analiza rynku, wizja firmy za 5 lat. W trakcie oceny merytorycznej kandydatki będą mogły zdobyć maks. 60 punktów. Dodatkowo w trakcie oceny przyznane zostaną dodatkowe punkty za spełnienie kryteriów premiujących.

2. Rozmowa z doradcą zawodowym

Do tego etapu przejdzie 75 pierwszych kandydatek z listy rankingowej sporządzonej po I. etapie.
Rozmowa będzie okazją do diagnozy predyspozycji kandydatek oraz posiadanych przez nie kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowany zostanie Indywidualny Program Szkoleniowo-Doradczy, który stanowił będzie podstawę dla realizowanej ścieżki szkoleniowo-doradczej w projekcie.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze projektu przy ul. Granicznej 4/7,8 w Lublinie.

ZAPRASZAMY