Wsparcie AiK

News
Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem w następującym zakresie.

Indywidualny Plan działania (IPD) –  2 godzinne spotkania indywidualne –  celem  IPD będzie zdefiniowanie indywidualnej ścieżki rozwoju każdego uczestnika w kontekście heterogonicznych cech, analiza umiejętności, predyspozycji, i problemów zawodowych – powstanie zindywidualizowany plan najbardziej adekwatny do sytuacji, potrzeb/oczekiwań Uczestnika.

Szkolenie zawodowe

 • Telemarketer – Doradca klienta – 162 h
 • Pracownik obsługi biurowej z modułem IT – 160 h
 • Sekretarka/Prowadzenie spraw księgowo – kadrowych – 168 h
 • Opiekun/ka osoby starszej – 168 h
 • Grafik komputerowy – 168 h
 • lub inne wynikające z IPD

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje/kompetencje.

Warunkiem ukończenia szkoleń, uzyskania możliwości podejścia do egzaminu końcowego i uzyskania zaświadczenia/certyfikatu jest uczestnictwo w min. 80% zajęć.

Staż zawodowe 3-miesięczny staż umożliwiający zdobycie doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem szkolenia, poznanie środowiska pracy i wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji w praktyce. Staże dobierane będą w oparciu o IPD i będą kontynuacją zaplanowanej ścieżki wsparcia. Staże odbywać się będą w dni robocze, maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Doradztwo zawodowe i indywidualne pośrednictwo pracy

Doradztwo zawodowe

 • Indywidualne sesje Uczestników – 2 godzinne spotkanie indywidualne – równolegle do realizowanej ścieżki w celu lepszego określenia potencjału Uczestnika z wykorzystaniem procesu podnoszenia kwalifikacji ramach projektu
 • Grupowa sesja – 1 spotkanie 8 godzinne w formie warsztatów kompetencji społecznych i interpersonalnych w celu wzmocnienia poczucia własnej wartości, motywacji do działania, kształtowania świadomości własnych potrzeb i celów życiowych, rozwoju.
 • Pośrednictwo pracy – dwa spotkania po jednej godzinie – indywidualne sesje Uczestnika z pośrednikiem pracy na koniec ścieżki wsparcia
  (po stażu) który na bieżąco śledzi stan ofert pracy w woj. lubelskim w kontekście Uczestników (analiza IPD). Kompleksowa pomoc w wyborze zawodu zgodnie z kompetencjami/kwalifikacjami, prezentacja ofert, skierowanie na rozmowę z potencjalnym pracodawcą, uzyskanie informacji zwrotnej.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • stypendium szkoleniowe,
 • podręcznik oraz materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy i ciepły posiłek podczas szkoleń zawodowych,
 • certyfikaty/zaświadczenia o nabytych kwalifikacjach/kompetencjach,
 • badanie lekarskie przed rozpoczęciem stażu zawodowego,
 • stypendium stażowe.

Każdy uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 8.54 brutto zł godzinę uczestnictwa w zajęciach w ramach szkoleń zawodowych (tj. ok. 68,32 zł brutto za dzień) oraz stypendium stażowe w wysokości 1650,00 zł brutto  / m-c (+ zwrot kosztów dojazdu).