Angielski i komputer bez tajemnic

Projekt „Angielski i Komputer BEZ TAJEMNIC!” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe.

Grupę docelową projektu stanowiło 360 dorosłych osób z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym 180 osób powyżej 50 roku życia.

Celem projektu był wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim i  wzrost umiejętności ICT, jak też potwierdzenie zdobytych umiejętności odpowiednim certyfikatem. Uczestnicy szkoleń ICT opanowali m.in.: zarządzanie plikami, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, przeglądnie stron internetowych, a po zdanym egzaminie uzyskali certyfikat ECDL Start. Szkolenia językowe odbywały się na poziomie A2 i B2, główny nacisk położono na praktyczną znajomość języka angielskiego, a po zakończonym szkolenie i zdanym egzaminie uczestnicy otrzymali międzynarodowy certyfikat językowy TELC.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.03.2013 r. do 28.02.2015 r. na terenie całego województwa lubelskiego.