O projekcie MICT

Logotypy Mazowsze

  News
Projekt Rekrutacja Wsparcie Do pobrania Kontakt

mazowiecka-akademia-ict

Projekt „Mazowiecka Akademia ICT” realizowany jest przez firmę Euro-Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej. Wartość projektu wynosi 442 125,00 PLN w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 353 700,00 PLN

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2017 do 31.03.2018 r.

Celem Projektu jest nabycie kompetencji w zakresie ICT zgodnie ze standardem DIGCOMP w 5 obszarach dla 21 kompetencji na różnych poziomach zaawansowania przez 180 osób w wieku powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie subregionu ostrołęcko-siedleckiego w województwie mazowieckim. Zgodnie z założeniami Projektu co najmniej 70% uczestników uzyska zewnętrzny certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.

Grupę docelową projektu stanowią osoby:
• powyżej 25 roku życia
• posiadające niskie kwalifikacje (maksymalnie średnie wykształcenie – ISCED 3)
• mieszkające w województwie mazowieckim na terenie jednego z wybranych powiatów: przasnyski, makowski, ostrowski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, łosicki, ostrołęcki, m. Ostrołęka, p. siedlecki, m. Siedlce
• które nie uczestniczyły w podobnych szkoleniach finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015
• z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem/uzupełnieniem/podwyższeniem kompetencji ICT

Pierwszeństwo udziału w Projekcie posiadają osoby:
• bezrobotne
• mieszkańcy obszarów wiejskich
• powyżej 50 roku życia
• kobiety

Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma:
• Szkolenie komputerowe (100 godzin zajęć) na poziomie podstawowym (poziom A) lub średniozaawansowanym (poziom B) zgodnych ze standardem DIGCOMP
• Możliwość uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje
• Materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy podczas zajęć

Planowanym efektem realizacji Projektu będzie wzmocnienie kompetencji z zakresu ICT u 180 osób objętych wsparciem oraz potwierdzenie zdobytych kompetencji z zakresu ICT poprzez uzyskanie zewnętrznego certyfikatu zgodnego ze standardem DIGCOMP przez co najmniej 70% uczestników Projektu.