Projekty UE

Informujemy, że już wkrótce rozpoczynamy realizację projektu „SZANSA NA BIZNES”, w ramach którego udzielać będziemy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
• Przeszkolimy i przygotujemy 60 osób do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
• Dotację i wsparcie pomostowe otrzyma 48 osób.
Projekt „SZANSA NA BIZNES” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3 – Rozwój przedsiębiorczości i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt Ogólnopolski

Fundacja VCC działając jako Lider wraz z Euro-Forum Marek Gudków działającym jako Partner realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego”.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez kadrę realizującą zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego i usprawnienie procesu doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez utworzenie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych do grudnia 2019r.


Projekt „Podkarpackie Centrum Kompetencji Językowych” realizowany jest przez firmę Euro-Forum Marek Gudków we współpracy z Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej.


Pomorze możliwości

Projekt ,,(Po)morze możliwości” jest planowany do realizacji na terenie województwa pomorskiego. Do udziału zapraszamy pracowników sektora MŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa pomorskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem/podwyższeniem swoich umiejętności/ kompetencji, będących w wieku 18 lat i więcej . W ramach projektu oferujemy  szkolenia z języka angielskiego, z języka niemieckiego i ICT.


Projekt ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu” realizowany jest w województwie lubelskim. Jego celem jest wdrożenie wyników prac B+R poprzez stworzenie Portalu internetowego w obszarze edukacji online służącego podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu, co stanowi innowację wpisującą się w inteligentną specjalizację woj. lubelskiego – informatyka i automatyka.