Projekty UE

QUIZER VR – PRACE B+R W CELU WDROŻENIA KOMPONENTU VR DO KREATORA E-LEARNINGU QUIZER

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego dla Lubelskiego 2021-2027
Numer umowy o dofinansowanie: FELU.01.03-IP-01-0016/23
Okres realizacji projektu: 1.11.2023 – 31.10.2025
Wartość projektu: 3 417 586,80 PLN
Wkład funduszy europejskich: 2 442 748,80

PRZEDMIOTEM PROJEKTU QuizerVR jest stworzenie i wdrożenie komponentu wirtualnej rzeczywistości (VR) do kreatora e-learningu Quizer. Dzięki temu powstanie innowacyjne narzędzie e-learningowe umożliwiające tworzenie interaktywnych szkoleń w technologii VR. Projekt dotyczy innowacji produktowej w skali regionalnej w woj. lubelskim.

Czytaj więcej…


Wzmocnienie kompetencji/umiejętności podstawowych w zakresie ICT u 112 osób dorosłych z województwa lubelskiego, o niskich umiejętnościach cyfrowych, w tym osób o niskich kwalifikacjach lub osób powyżej sześćdziesiątego roku życia lub osób niepełnosprawnych, poprzez opracowanie indywidualnej diagnozy umiejętności i potrzeb, a następnie udział w szkoleniach z zakresu umiejętności ICT dobranych do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu, zakończonych procesem walidacji i uzyskaniem certyfikatu.

Czytaj więcej…


NUMER WNIOSKU: 2020-1-PL01-KA204-081771 PRZYZNANE DOFINANSOWANIE: 146 849,00 EUR

Trzy organizacje specjalizujące się w dziedzinie nauczania języków obcych, z Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii, zdiagnozowały wspólny problem braku wystarczających kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego seniorów przy użyciu nowoczesnych technologii oraz brak praktycznych materiałów do nauki języka angielskiego dla osób starszych.

Czytaj więcej…


Logo SprytneSEO i UE

umowa o dofinansowanie nr: RPLU.03.07.00-06-0075/20 WARTOŚĆ PROJEKTU: 738 000,00 PLN WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 420 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 1.10.2020 -30.06.2023 CELEM projektu jest wdrożenie własnych wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu inteligentnej specjalizacji regionu, tj. informatyka i automatyka, w postaci innowacyjnej w skali międzynarodowej Platformy do propagowania multimedialnych treści edukacyjnych w Internecie oraz wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego Wnioskodawcy.

Czytaj więcej…


Projekt iAware realizowany jest przez Partnerstwo trzech organizacji z Polski, Portugalii i Włoch i stanowi odpowiedź na zdiagnozowany wspólnie problem niewystarczających kompetencji ICT wśród osób dorosłych. Problem ten wynika z braku nowoczesnych programów kształcenia wykraczających treścią poza naukę umiejętności standardowej obsługi urządzeń i korzystania z zasobów sieci. Tym samym projekt wychodzi naprzeciw współczesnym wyzwaniom związanym z rozwojem Internetu i odpowiada na potrzebę podnoszenia kompetencji ICT u osób dorosłych w obecnej rzeczywistości internetowej.

Czytaj więcej…


Celem głównym projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości i stworzenie minimum 48 firm w okresie 09.2021–04.2023 przez osoby w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego pozostające bez zatrudnienia i pracujące, w tym: min. 26 kobiet, osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami i osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, poprzez udzielenie im kompleksowego i profesjonalnego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i przyznanie wsparcia finansowego niezbędnego do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej…


Projekt Ogólnopolski Fundacja VCC działając jako Lider wraz z Euro-Forum Marek Gudków działającym jako Partner realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego”. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez kadrę realizującą zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego i usprawnienie procesu doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez utworzenie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych do grudnia 2019r.
Projekt „Podkarpackie Centrum Kompetencji Językowych” realizowany jest przez firmę Euro-Forum Marek Gudków we współpracy z Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej.
Pomorze możliwości Projekt ,,(Po)morze możliwości” jest planowany do realizacji na terenie województwa pomorskiego. Do udziału zapraszamy pracowników sektora MŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa pomorskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem/podwyższeniem swoich umiejętności/ kompetencji, będących w wieku 18 lat i więcej . W ramach projektu oferujemy  szkolenia z języka angielskiego, z języka niemieckiego i ICT.
Projekt ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu” realizowany jest w województwie lubelskim. Jego celem jest wdrożenie wyników prac B+R poprzez stworzenie Portalu internetowego w obszarze edukacji online służącego podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu, co stanowi innowację wpisującą się w inteligentną specjalizację woj. lubelskiego – informatyka i automatyka.