Projekty UE

aktywator-sukcesu

Projekt „Aktywator Sukcesu” realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu oferujemy objęcie Indywidualnym Planem Działania, szkolenie komputerowe, szkolenie zawodowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodu, pośrednictwo pracy, grupowe poradnictwo zawodowe oraz 3-miesięczny płatny staż u pracodawcy z szansą na zatrudnienie.

Do składania zgłoszeń zapraszamy mieszkańców województwa w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia (tj. bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), w tym zwłaszcza osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby długotrwale bezrobotne.


Projekt  „Aktywni i kompetentni” skierowany jest do 100 osób zamieszkujących w województwie lubelskim  w powiatach m.Lublin, lubelskim, lubartowskim w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w tym szczególnie niezarejestrowanych w urzędach pracy. W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, bezpłatne szkolenia zawodowe, płatne trzymiesięczne staże, pośrednictwo pracy, stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdów.


centrum-kompetencji-jezykowych

Projekt „Centrum Kompetencji Językowych” realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego.
Do udziału zapraszamy osoby bez zatrudnienia w wieku 25 lat i więcej, mieszkające i/lub uczące się w województwie podkarpackim.

Na osoby, które zechcą wziąć udział w projekcie czekają szkolenia z języka angielskiego na poziomach A1, A2, B2 oraz z języka niemieckiego na poziomie A2.

Każde szkolenie kończy się międzynarodowym egzaminem umożliwiającym uzyskanie uznawanego certyfikatu TELC potwierdzającego kwalifikacje językowe zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).


dolnoslaska-akademia-ict

Projekt „Dolnośląskie Akademia ICT” realizowany jest na terenie 12 powiatów województwa dolnośląskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem (wymóg wykształcenia nie dotyczy osób w wieku pow. 50 r.ż.). W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystania IT na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym. Każde szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie uznawanego certyfikatu potwierdzającego kompetencje cyfrowe.


dolnoslaska-akademia-jezykowa

Projekt Dolnośląska Akademia Językowa realizowany jest na terenie 12 powiatów województwa dolnośląskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem (wymóg wykształcenia nie dotyczy osób w wieku pow. 50 r.ż.). Oferujemy bezpłatne szkolenia z zakresu języka angielskiego na poziomie A1/A2 kończące się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.


dolnoslaskie-forum-aktywizacji

Projekt „Dolnośląskie Forum Aktywizacji” realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem. W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, bezpłatne szkolenia z zakresu zielonej gospodarki, kończące się nabyciem kompetencji i kwalifikacji, płatne trzymiesięczne staże, pośrednictwo pracy, stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdów oraz dla osób, które najszybciej ukończą wsparcie dodatek relokacyjny.


komputer-bez-tajemnic

Projekt „Komputer bez tajemnic” realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.04.2016 r. do 30.11.2017 r. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 25 roku życia z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystania IT na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym. Każde szkolenie kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie uznawanego certyfikatu potwierdzającego kompetencje cyfrowe.


 


Projekt „Lubelskie Kompetencje Językowe” realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.06.2016 r. do 30.06.2018 r. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 25 roku życia z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym. Oferujemy bezpłatne szkolenia z języka angielskiego na poziomach A1, A2, B2. Każde szkolenie kończy się międzynarodowym egzaminem umożliwiającym uzyskanie uznawanego certyfikatu TELC.


Projekt „MÓJ BIZNES!” realizowany jest na terenie województwa lubelskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące na Lubelszczyźnie. Oferowane wsparcie obejmuje szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy, a dla minimum 80% uczestniczek dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej połączoną ze wsparciem pomostowym (finansowym i doradczym) w pierwszym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.


mazowiecka-akademia-ict

Projekt  „Mazowiecka Akademia ICT” realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach mieszkające na terenie jednego z wybranych powiatów: przasnyski, makowski, ostrowski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, łosicki, ostrołęcki, m. Ostrołęka, p. siedlecki, m. Siedlce. W ramach projektu oferujemy szkolenia komputerowe na różnych poziomach zaawansowania oraz możliwość uzyskania certyfikatu zgodnego ze standardem DIGCOMP.


Projekt „Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych” realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego.
Do udziału zapraszamy w wieku powyżej 25 lat o niskich kwalifikacjach [wykształcenie max. ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)], które uczą się, pracują lub mieszkają na terenie województwa podkarpackiego.

Na osoby, które zechcą wziąć udział w projekcie czekają szkolenia z języka angielskiego na poziomach A1, A2 oraz B2. Każde szkolenie kończy się międzynarodowym egzaminem umożliwiającym uzyskanie uznawanego certyfikatu TELC potwierdzającego kwalifikacje językowe zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).


Pomorze możliwości

Projekt ,,(Po)morze możliwości” jest planowany do realizacji na terenie województwa pomorskiego. Do udziału zapraszamy pracowników sektora MŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa pomorskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem/podwyższeniem swoich umiejętności/ kompetencji, będących w wieku 18 lat i więcej . W ramach projektu oferujemy  szkolenia z języka angielskiego, z języka niemieckiego i ICT.


Projekt ,,Portal internetowy w obszarze edukacji online służący podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu” realizowany jest w województwie lubelskim. Jego celem jest wdrożenie wyników prac B+R poprzez stworzenie Portalu internetowego w obszarze edukacji online służącego podniesieniu efektywności przyswajania wiedzy u dzieci z trudnościami w uczeniu się o różnym podłożu, co stanowi innowację wpisującą się w inteligentną specjalizację woj. lubelskiego – informatyka i automatyka.


Projekt ,,Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer w wyniku realizacji prac B+R” realizowany jest w województwie lubelskim i ma na celu przeprowadzenie prac B+R pozwalających na stworzenie innowacji wpisującej się w inteligentną specjalizację województwa  lubelskiego – informatyka i automatyka – KREATORA KURSÓW INTERAKTYWNYCH z innowacyjnymi, obecnie na rynku niedostępnymi funkcjonalnościami dla tego typu narzędzia: tryb wieloosobowy – multiplayer i monitorowanie aktywności użytkownika.


swietokorzyskie-forum-aktywizacji

Projekt „Świętokrzyskie Forum Aktywizacji” realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego.

Do udziału zapraszamy osoby młode, w wieku 15-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się i niekształcące, zamieszkujące województwo świętokrzyskie.

W ramach projektu oferujemy szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją lub nadaniem uprawnień, 3-miesięczne staże zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty poradnictwa zawodowego oraz opiekę doradcy zawodowego przez cały cykl wsparcia.


wielkopolskie-centrum-aktywizacji

Projekt „Wielkopolskie Centrum Aktywizacji” realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Do udziału zapraszamy kobiety (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku 30 lat lub więcej mieszkające na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach projektu oferujemy poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże.