Rekrutacja PM

News
Projekt  Rekrutacja Szkolenia Wsparcie  Kontakt

Charakterystyka Uczestników Projektu – 630 osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa pomorskiego.

Kto może zostać uczestnikiem Projektu:

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych u 630 uczestniczek/ów w wieku aktywności zawodowej (w tym 378 kobiet i 252 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej, (80% osoby powyżej 25 r. ż.), w tym:

 • 100% uczestników projektu będą stanowić osoby w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej (osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo), w tym:
  • 50% Uczestników Projektu (tj. 315 osób) będą stanowić osoby pracujące w sektorze MŚP oraz przedsiębiorstwie ekonomii
  • min 40% Uczestników Projektu (tj. 252 osoby) stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej (bez względu na wykształcenie)
  • min 40% Uczestników Projektu (tj. 252 osoby) w wieku 25 lat i więcej stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3)

540 uczestników weźmie udział w szkoleniach językowych (w tym 324 kobiety 216 mężczyzn)

 • czestników weźmie udział w szkoleniach ICT (w tym 54 kobiety i 36 mężczyzn)

REKRUTACJA jest prowadzona w trybie ciągłym od VI’2017 do XII’2018, tj. do momentu uruchomienia ostatniej edycji szkoleń w etapach jak poniżej:

 1. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ.
 2. WERYFIKACJA formalna i merytoryczna zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyjną (KR)  z utworzeniem listy podstawowej i rezerwowej Uczestników Projektu.
 3. DIAGNOZA kompetencji i potrzeb – analiza potrzeb Uczestników Projektu oraz bazowego stanu wiedzy/kompetencji w zakresie j.obcego/ICT w formie testu poziomującego.
 4. ZAKWALIFIKOWANIE do możliwie jednorodnych grup o podobnych  potrzebach szkoleniowych.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 1. Kryteria formalne (oceniane metodą 0-1):
 • wiek – 18 lat i więcej – weryfikowane na podstawie PESELU i oświadczenia w Formularzu zgłoszeniowym,
 • zamieszkiwanie/praca na terenie województwa pomorskiego – weryfikowane na podstawie oświadczenia w treści Formularza zgłoszeniowego,
 • zgłaszanie z własnej inicjatywy chęci nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności oraz kompetencji;
 1. Kryteria premiowane (oceniane skalą pkt z utworzeniem listy rankingowej wg największej ilości punktów), każde spełnione kryterium do dodatkowy 1 punkt
 • wiek – 25 lat i więcej – na podstawie PESEL min. 80% Uczestników Projektu 1 pkt
 • wiek – 50 lat i więcej – na podstawie PESEL min. 40% Uczestników Projektu 1 pkt
 • zatrudnienie w sektorze MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej (za słownikiem pojęć wskazanym w § 2) 1 pkt
 • poziom kwalifikacji – wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa) – max ISCED3 – na podstawie oświadczenia w treści Formularza – min. 40% Uczestników Projektu 1 pkt
 • płeć – kobieta – min. 60% Uczestników Projektu 1 pkt

Wyniki przekazywane indywidualnie (tel./e-mail/bezpośrednio).

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

PM_test rekrutacyjny_j.ang.

PM_test rekrutacyjny_j.niem.

Regulamin projektu_(Po)morze możliwości.

UMOWA.