O projekcie PM

News
Projekt  Rekrutacja Szkolenia Wsparcie  Kontakt

Pomorze możliwości

Okres realizacji projektu: 2017-06-01 – 2019-12-31

Projekt ,,(Po)morze możliwości” jest realizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne.

Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców woj. pomorskiego w zakresie szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego i ICT.

„Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie ICT, z ang. information and communication technologies, nazywanych zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, teleinformatycznymi lub technikami informacyjnymi) kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. (…)„(def. wg GUS)

Jakość szkoleń gwarantuje zarówno wieloletnie doświadczenie firmy Euro-Forum Marek Gudków na rynku szkoleń, w tym szkoleń językowych i komputerowych, jak też jej potencjał w zakresie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb pomorskiego rynku pracy kompetencji językowych i cyfrowych u 630 Uczestników Projektu z województwa pomorskiego w wieku 18 lat i więcej, w tym osób o niskich kwalifikacjach oraz osób wieku 50 lat i więcej, poprzez szkolenia oparte o indywidualną diagnozę i potwierdzone egzaminem kwalifikacje.

DZIAŁANIA w ramach projektu obejmują realizowane w oparciu o indywidualną diagnozę wysokiej jakości szkolenia z zakresu:

* j. angielskiego i niemieckiego na poziomie A1, A2, B2 w 45 grupach, połączone z wewnętrzną weryfikacją kompetencji, prowadzące do potwierdzenia kwalifikacji na egzaminie TELC w 4 etapach nabycia kompetencji;

* ICT w 5 obszarach dla 21 kompetencji (zgodnie z DIGCOMP) na poziomie A i B realizowane w 9 grupach połączone z wewnętrzną weryfikacją kompetencji i prowadzące do potwierdzenia kwalifikacji na egzaminie zewnętrznym.

KLUCZOWE REZULTATY projektu dotyczą wzmocnienia kompetencji językowych 630 osób i potwierdzenia kwalifikacji/kompetencji międzynarodowym egzaminem TELC lub zewnętrznym egzaminem zgodnym ze standardem DIGCOMP w zakrecie ICT przez min. 85% uczestników projektu.

Najważniejszym efektem projektu będzie poprawiona sytuacja na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji, w tym zwłaszcza osób w wieku 50 lat i więcej oraz osób o niskich kwalifikacjach.