Szansa Na Biznes

O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOKUMENTY FINANSOWANIA

O PROJEKCIE

Projekt pod nazwą: „SZANSA NA BIZNES”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0031/21 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Euro-Forum Marek Gudków na podstawie Umowy nr 244/RPLU.09.03.00-06-0031/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości i stworzenie minimum 48 firm w okresie 09.2021–04.2023 przez osoby w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego pozostające bez zatrudnienia i pracujące, w tym: min. 26 kobiet, osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami i osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, poprzez udzielenie im kompleksowego i profesjonalnego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i przyznanie wsparcia finansowego niezbędnego do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Grupa docelowa – do kogo skierowany jest projekt

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat

c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);

c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);

d) reemigranci;

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

f) osoby ubogie pracujące;

g) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zaplanowane działania:

  1. Grupowe i indywidualne wsparcie szkoleniowe z zakresu prowadzenia działalności dostosowane do potrzeb uczestniczek i uczestników projektu.
  2. Przyznanie jednorazowej dotacji w wysokości 23 050,00 zł dla 48 uczestniczek i uczestników projektu.
  3. Udzielenie wsparcia pomostowego w wysokości 2060,00 zł przez pierwsze 12 miesięcy.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 30.04.2023 r.