Szansa Na Biznes

Informujemy, że już wkrótce rozpoczynamy realizację projektu „SZANSA NA BIZNES”, w ramach którego udzielać będziemy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

  • Przeszkolimy i przygotujemy 60 osób do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szkolenia i doradztwo.
  • Dotację i wsparcie pomostowe otrzyma 48 osób.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

 

a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat

c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);

d) reemigranci;

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

f) osoby ubogie pracujące;

g) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

  1. Grupowe i indywidualne wsparcie szkoleniowe z zakresu prowadzenia działalności dostosowane do potrzeb uczestniczek i uczestników projektu.
  2. Przyznanie jednorazowej dotacji w wysokości 23 050,00 zł dla 48 uczestniczek i uczestników projektu.
  3. Udzielenie wsparcia pomostowego w wysokości 2060,00 zł przez pierwsze 12 miesięcy.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 30.04.2023 r.