Szansa Na Biznes – aktualności

O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOKUMENTY FINANSOWANIA

17.08.2022

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 19.08.2022 do 24.08.2022 będą podpisywane umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.

Dokładny termin podpisania umowy zostanie ustalony indywidualnie.

Podczas podpisywania umowy i składania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy powinny być obecne osoby (współmałżonkowie, poręczyciele), których podpisy są wymagane na dokumentach będących załącznikami do umowy.

Załączniki do umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

1) kopia biznesplanu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (lub podpisany oryginał);

2) dokument potwierdzający wpis do CEiDG o rozpoczęciu działalności gospodarczej wraz z datą jej rozpoczęcia;

3) potwierdzenie otworzenia konta bankowego firmowego;

4) załącznik nr 3 do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis;

5) załącznik nr 4 do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

6) Dokumenty dotyczące zabezpieczenia Umowy: oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia

(w przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym):

Dodatkowo prosimy o dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego status na rynku pracy (zaświadczenie z PUP, ZUS, KRUS, od pracodawcy itp. z datą nie wcześniejszą niż 1.08.2022) oraz oświadczenia o statusie uczestnika projektu.

 


12.08.2022

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej w ramach projektu „SZANSA NA BIZNES”:

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów

Lista rezerwowa (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków)

Lista osób odrzuconych z powodu nieuzyskania wymaganej liczby punktów, tj. lista osób, których biznesplany zostały ocenione negatywnie

 


12.08.2022

Szanowni Państwo,

W związku z przyznaniem Państwu dofinansowania, informujemy, że kolejność działań jest następująca:

  1. Przed podpisaniem umowy należy zarejestrować działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności w dniu 18 sierpnia 2022
  2. Po założeniu działalności gospodarczej należy otworzyć rachunek bankowy (bieżący)

Prosimy o pilne dostarczenie następujących dokumentów drogą mailową, najlepiej wszystkie dokumenty w jednej wiadomości:

  1. Zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy (zaświadczenie z PUP, ZUS, KRUS, od pracodawcy itp. z datą nie wcześniejszą niż 1.08.2022)
  2. Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu (data i podpis na oryginale w dniu podpisania Umowy)
  3. Oświadczenie o statusie małżeńskim uczestnika projektu (data i podpis na oryginale w dniu podpisania Umowy)
  4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego
  5. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia
  6. Aktualny wpis do CEIDG

Oryginały ww. dokumentów należy dostarczyć do Biura Projektu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

W dniach 16.08. do 18.08.2022 będzie prowadzony nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

W dniach 19.08. – 24.08.2022 będą podpisywane umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Terminy dla poszczególnych uczestników projektu zostaną ustalone indywidualnie ze wskazaniem dnia i godziny.

Uprzejmie prosimy o sprawdzanie skrzynki mailowej, ponieważ będziemy przekazywali Państwu na bieżąco informacje na temat terminów, a także dokumentów oraz zabezpieczeń wymaganych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

 


12.08.2022

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes” będzie prowadzony w dniach 16.08.2022 do 18.08.2022 roku.

W wyznaczonym terminie, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w § 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego, należy złożyć w wersji papierowej jeden egzemplarz Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami.

Osobiście dokumenty można złożyć w Biurze Projektu przy ul. Granicznej 4/7,8, 20-010 Lublin w godzinach pracy biura, tj. od 7.30. do 15.30.

Elektronicznie można przesyłać dokumenty w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 2) wraz z następującymi załącznikami:

a) oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub zaświadczenia dokumentujące jej otrzymanie (załącznik nr 3),

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4),

c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 5),

d) oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia (w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie).

 


20.06.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż nabór biznesplanów do projektu „SZANSA NA BIZNES” rozpocznie się 30.06.2022 r. i potrwa do 06.07.2022 r.

W wyznaczonym terminie każdy z Uczestników projektu powinien złożyć w wersji papierowej 2 egzemplarze biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami dołączonymi do każdego egzemplarza biznesplanu lub w innej formie zgodnej z zapisami §3 Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Projektu przy ul. Granicznej 4/7-8, 20-010 Lublin, w sekretariacie w godzinach pracy biura
(pon. – pt., 7:30 – 15:30).

Dokumenty:

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego;

2. Wzór biznesplanu;

3. Karta oceny biznesplanu;

4. Standardy oceny biznesplanów;

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

6. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis;

7. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania poniesionych kosztów;

8. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu;

9. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski);

10. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych;

11. Oświadczenie o niekaralności;

12. Oświadczenie o braku zobowiązań.

 


20.05.2022

Szanowni Państwo,

W załączonym pliku ZAKTUALIZOWANA LISTA RANKINGOWA znajduje się lista osób, które na podstawie liczby uzyskanych punktów (z oceny formularza rekrutacyjnego, punktów preferencyjnych oraz opinii doradcy zawodowego) zostały zakwalifikowane do projektu „SZANSA NA BIZNES”.

 


 

06.05.2022

Szanowni Państwo,

W załączonym pliku LISTA RANKINGOWA znajduje się lista osób, które na podstawie liczby uzyskanych punktów (z oceny formularza rekrutacyjnego, punktów preferencyjnych oraz opinii doradcy zawodowego) zostały zakwalifikowane do projektu „SZANSA NA BIZNES”.

Wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom, którzy zostali przyjęci serdecznie gratulujemy!!!

 


 

22.04.2022

Opublikowaliśmy wstępne wyniki rekrutacji do projektu „SZANSA NA BIZNES” – podpisane 22.04.2022.

 


 

07.04.2022

Uprzejmie informujemy, że 07.04.2022 r. zakończyliśmy nabór uczestników do projektu „SZANSA NA BIZNES”.

 


05.04.2022

 

Uprzejmie informujemy, że termin rekrutacji do projektu „SZANSA NA BIZNES” został wydłużony do 07.04.2022 r.


Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze projektu od dnia 07.02.2022 r. od godziny 07:30 do dnia 07.04.2022 r. do godziny 15:30.


Jednocześnie informujemy, że w sytuacji większej liczby osób zainteresowanych udziałem w projekcie i przyjęcia min. 120 formularzy, Beneficjent zastrzega sobie prawo zawieszenia/wstrzymania rekrutacji w celu weryfikacji dokumentów.


Wszelkie informacje potrzebne do poprawnego złożenia dokumentów rekrutacyjnych umieszczone są w regulaminie rekrutacji, który jest już dostępny na naszej stronie www.