Cyfrowa Przyszłość – szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii dla osób dorosłych

O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI DOKUMENTY

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii dla osób dorosłych”, realizowanym przez firmę Euro-Forum Marek Gudków w partnerstwie z Fundacją Inna Fundacja, który jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Cel projektu

Wzmocnienie kompetencji/umiejętności podstawowych w zakresie ICT u 112 osób dorosłych z województwa lubelskiego, o niskich umiejętnościach cyfrowych, w tym osób o niskich kwalifikacjach lub osób powyżej sześćdziesiątego roku życia lub osób niepełnosprawnych, poprzez opracowanie indywidualnej diagnozy umiejętności i potrzeb, a następnie udział w szkoleniach z zakresu umiejętności ICT dobranych do potrzeb uczestników i uczestniczek projektu, zakończonych procesem walidacji i uzyskaniem certyfikatu.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do 112 osób (68 kobiet i 44 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, które spełniają następujące warunki:

 1. pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 2. posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
 3. zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.
 4. W tym co najmniej 60% grupy docelowej, tj. 68 osób, stanowią osoby starsze i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby z niepełnosprawnościami.
 5. W tym co najmniej 30% grupy docelowej, tj. 34 osoby, stanowią osoby, które korzystają Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją Wykonawczą Rady (UE)  2022/382 z 4.03.2022.
 6. W tym co najmniej 60% grupy docelowej, tj. 68 osób, stanowią kobiety.

Termin i miejsce realizacji projektu

Okres realizacji projektu: 01.01.2024-31.12.2024 r.

Zasięg terytorialny projektu: miasto Lublin, powiat lubelski, powiat lubartowski.

Biura projektu mieszczą się w Lublinie, ul. Graniczna 4/7,8 oraz w Lubartowie, ul. Powstańców Warszawy 1A.

Formy wsparcia

Dla Uczestników/ Uczestniczek projektu przewidziany jest obligatoryjny udział we wszystkich wymienionych formach wsparcia:

 1. DIAGNOZA (realizowana na etapie rekrutacji – Etap 1, a następnie w ramach indywidualnych spotkań z doradcą/ psychologiem w wymiarze 2 godzin zegarowych – Etap 2 oraz Etap 3), określenie potrzeb i poziomu posiadanych umiejętności podstawowych z uwzględnieniem kompetencji społecznych, czynników motywacyjnych oraz barier udziału w projekcie w celu opracowania dalszych działań oraz opracowania raportu indywidualnego dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki projektu;
 2. TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (1 trening w wymiarze 8 godzin zegarowych w ramach zajęć grupowych – 13 grup x 8-10 osób), którego celem jest zdobycie kompetencji niezbędnych w procesie uczenia się – umiejętność uważnego słuchania, zadawania pytań, rozumienia i wykonywania poleceń, radzenia sobie ze stresem i pozytywnego nastawienia, budowanie motywacji i pokonywanie barier (planowane miejsce zgodnie z diagnozą: 5 grup Lublin, 4 grupy Lubartów, 4 grupy powiat lubelski).
 3. SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH zakończone egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu (udział w jednym szkoleniu, zgodnie z diagnozą potrzeb i umiejętności, po zakończeniu udziału w zajęciach indywidualnych z psychologiem/ doradcą oraz w Treningu kompetencji społecznych, w ramach zajęć grupowych):
 4. Podstawy obsługi komputera (w wymiarze 60 godzin zegarowych na grupę – 4 grupy x 10 osób),
 5. Bezpieczeństwo w sieci (w wymiarze 40 godzin zegarowych na grupę – 3gr x 8 osób ),
 6. Komunikacja przez Internet (w wymiarze 40 godzin zegarowych na grupę – 3gr x 8 osób),
 7. Korzystanie z e-usług (w wymiarze 40 godzin zegarowych na grupę – 3gr x 8 osób).