iAware

O PROJEKCIE REZULTATY PARTNERZY

Projekt iAware realizowany jest przez Partnerstwo trzech organizacji z Polski, Portugalii i Włoch i stanowi odpowiedź na zdiagnozowany wspólnie problem niewystarczających kompetencji ICT wśród osób dorosłych. Problem ten wynika z braku nowoczesnych programów kształcenia wykraczających treścią poza naukę umiejętności standardowej obsługi urządzeń i korzystania z zasobów sieci. Tym samym projekt wychodzi naprzeciw współczesnym wyzwaniom związanym z rozwojem Internetu i odpowiada na potrzebę podnoszenia kompetencji ICT u osób dorosłych w obecnej rzeczywistości internetowej.

Cele projektu to:

  • Stworzenie nowoczesnego programu kształcenia ICT osób dorosłych uwzględniającego współczesne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa
    w Internecie i świadomego korzystania z zasobów globalnej sieci.
  • Dostarczenie trenerom ICT i edukatorom osób dorosłych właściwych narzędzi, zasobu wiedzy i umiejętności kształtowania wśród osób dorosłych postaw świadomego korzystania z nowoczesnych technologii.
  • Podniesienie kompetencji kluczowych ICT wśród osób dorosłych w UE i budowa społeczeństwa informacyjnego.

Wszystkie działania w projekcie zaprojektowano tak, aby przyczyniały się do realizacji nadrzędnego celu (zgodnego z polityką Komisji Europejskiej), jakim jest podniesienie kompetencji kluczowych ICT u osób dorosłych w UE i budowa społeczeństwa informacyjnego. Stanie się to dzięki stworzeniu nowoczesnego programu kształcenia dorosłych z ICT uwzględniającego współczesne wyzwania Internetu (zarówno zagrożenia, jak i szanse).