Rekrutacja ICT

Logotypy Mazowsze

  News
Projekt Rekrutacja Wsparcie Do pobrania Kontakt

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem Projektu (regulamin) oraz dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.

Informacja dla osób niepełnosprawnych: zapewniamy możliwośc dojazdu do potencjalnego uczestnika szoleń, w celu odebrania dokumentów rekrutacyjnych bądź pomocy przy ich wpełnianiu prosimy w tym celu o kontakt z Biurem Projektu.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od stycznia do grudnia 2017 r.

Kryteria formalne rekrutacji:
• Minimalny wiek 25 lat
• Wykształcenie co najwyżej średnie (max ISCED 3)
• Zamieszkanie na obszarze podregionu ostrołęcko-siedleckiego w woj. mazowieckim (powiat przasnyski, makowski, ostrołęcki, ostrowski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, łosicki, siedlecki, m. Siedlce, m. Ostrołęka)
• Niekorzystanie ze wsparcia life long learning oferowanego w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015
• Chęć podnoszenia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT z własnej inicjatywy
• Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu

Kryteria premiujące podczas rekrutacji:
• Poziom motywacji: (0-3 pkt. według oceny Komisji Rekrutacyjnej za opis motywacji w formularzu zgłoszeniowym)
• Płeć: kobieta (+1 pkt)
• Wiek: osoba powyżej 50 roku życia (+1 pkt)
• Miejsce zamieszkania: obszar wiejski (+1 pkt)
• Sytuacja na rynku pracy: osoba bezrobotna (+1 pkt)
• Dochód: poniżej 800 zł/osobę (+1 pkt)

Zgodnie z założeniami Projektu wsparcie szkoleniowe otrzyma 108 kobiet i 72 mężczyzn, minimum 110 osób zamieszkujących na obszarach wiejskich, 110 osób powyżej 50 roku życia oraz 108 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych.

Informacje o zakwalifikowaniu do Projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne:
DEKLARACJA
FORMULARZ REZYGNACJI
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Regulamin projektu Mazowiecka Akademia ICT
Test komputerowy