Szkolenia PM

News
Projekt  Rekrutacja Szkolenia  Kontakt

Szkolenia JĘZYKOWE mają na celu wzrost kompetencji z j. angielskiego i niemieckiego Uczestników Projektu zgodnie z ESOKJ dla danego poziomu w 3 obszarach: rozumienie (słuchanie, czytanie), mówienie (interakcja, produkcja), pisanie na poziomie A1,A2,B1 i B1 wg indywidualnej diagnozy kompetencji przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie.

Łącznie wsparciem objętych będzie 540 osób w ramach 45 grup po 12osób w tym:

  • Angielski: 40 grup na poziomie A1, A2 – 120 godzin dydaktycznych oraz 5 grup na poziomie B1 – 180 godzin dydaktycznych
  • Niemiecki: 5 grup A1 lub A2 – 120 godzin dydaktycznych

Czas trwania szkolenia na poziomie: A – około 5 m-cy; B – około 8 m-cy.

Częstotliwość zajęć: 2 x 3h/tygodniowo

Każdy z Uczestników Projektu otrzyma MATERIAŁY SZKOLENIOWE: karty pracy, notes, długopis, podręcznik.
Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych LEKTORÓW.

Egzaminy TELC
Każde ze szkoleń językowych zostanie zakończone egzaminem TELC – The European Language Certificates jest systemem egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy Common European Framework of Reference Rady Europy. Egzaminy TELC są uznawane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, m.in. przez izby handlowe, instytucje rządowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa międzynarodowe.

Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin otrzymają międzynarodowy certyfikat językowy TELC.

Szkolenie ICT na poziomie A-B
Czas trwania: każde ze szkoleń będzie trwało nie dłużej niż 4 miesiące.
Po zakończeniu uczestnictwa w projekcie Uczestnicy Projektu potrafią:
1. przeglądać, szukać i filtrować, oceniać, przechowywać i wyszukiwać informacje (I)
2. wykorzystywać narzędzia cyfr. i aplikacje, dzielić się inf. i zasobami, współpracować z wykorzystaniem narzędzi ICT, znać netykietę, zarządzać tożsamością cyfr. (K)
3. tworzyć, integrować i przetwarzać treści, przestrzegać prawa autorskiego i licencji, programować (TT)
4. korzystać z narzędzi do ochrony, ochrony danych osob., zdrowia fiz.-psych., chronić środowisko (B)
5. rozwiązywać probl. techniczne, rozpoznawać potrzeby i narzędzia do rozwiązywania probl., innowacyjnie wykorzystywać technologie, rozpoznawać braki w zakresie komp. cyfr. (RP)
Certyfikacja ICT – organizacja i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych
Każdy z 90 Uczestników Projektu będzie miał zapewnioną możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, tj. weryfikację zdobytej wiedzy i możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego. Po zakończeniu szkoleń, zostanie przeprowadzony EGZAMIN ZEWNĘTRZNY (walidacja) czyli wieloetapowe sprawdzenie, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Egzamin będzie zdawany na platformie egzaminacyjnej online i będzie potwierdzeniem opanowania poszczególnych pozycji kompetencji.

W wyniku CERTYFIKACJI Uczestnik Projektu otrzyma od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła/ął określone kompetencje.