Angielski i komputer dla dorosłych

Projekt  „Angielski i komputer dla dorosłych” realizowany był w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6: Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków  obcych.

Celem projektu było podniesienie kompetencji uczestników projektu  w obszarach umiejętności  ICT lub  znajomości języka angielskiego.

Grupę docelową stanowiło 240 osób pełnoletnich z  wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałych, pracujących lub uczących się na obszarze województwa lubelskiego.

Szkolenia językowe były prowadzone w 13 grupach na poziomach od A1 do B2, obejmowały 120 lub 180 godzin. Zajęcia były prowadzone metodą komunikatywną z wykorzystaniem tablic multimedialnych. Projekt przewidywał, że każdy z uczestników szkolenia językowego na koniec kursu przystąpi do międzynarodowego egzaminu Telc.  Certyfikat potwierdzający kompetencje językowe otrzymało  99%  wszystkich uczestników szkoleń językowych.

W szkoleniach komputerowych łącznie wzięły udział 84 osoby w 7 grupach szkoleniowych. Zajęcia odbywały się 2-3 razy w tygodniu po 4 godziny szkoleniowe, kurs obejmował łącznie 80 godzin. Kursy komputerowe były prowadzone w naszych nowoczesnych pracowniach  komputerowych, a materiał był dopasowany do potrzeb i umiejętności uczestników szkolenia. Na koniec szkolenia każdy z uczestników miał  przystąpić do międzynarodowego egzaminu ECDL START. Ostatecznie 97% wszystkich uczestników szkoleń z obsługi komputera potwierdziło swoje  kompetencje  w zakresie ICT , otrzymując międzynarodowy certyfikat ECDL Start.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.10.2013 do 30.06.2015 roku na terenie województwa lubelskiego.