Centrum Kompetencji Językowych

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Aktualności Projekt  Rekrutacja  Kontakt

centrum-kompetencji-jezykowych

centrum-kompetencji-jezykowychProjekt „Centrum Kompetencji Językowych” jest realizowany przez firmę Euro – Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość Kompetencji i Edukacji w Regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

Okres realizacji projektu: 01.02.2017 – 28.02.2018 r.

Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego i niemieckiego 264 pozostających bez zatrudnienia osób w wieku 25 lat i więcej z województwa podkarpackiego poprzez szkolenia oparte o indywidualną diagnozę i potwierdzone egzaminem TELC kwalifikacje na poziomie A1/A2 lub B2 przez min. 80% UP do 31.12.2017.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

  • zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym),
  • jest osobą z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (ISCED3)
  • Jest osobą niepracującą
  • jest w wieku 25 lat i więcej,
  • złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu,
  • przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie

 

Ponadto Uczestnik Projektu Podkarpackie Forum Języków Obcych musi należeć  do jednej z poniższych grup:

  • Kobiety
  • Osoby pozostające bez zatrudnienia min. Przez ostatnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
  • Osoby Wchodzące po raz pierwszy lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka
  • Osoby powyżej 50 roku życia

 

Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Dofinansowanie projektu z UE: 491 631,39