Dolnośląska Akademia Językowa

PROJEKT ZAKOŃCZONY

  News
Projekt Rekrutacja Kontakt

Projekt „Dolnośląska Akademia Językowa” realizowany jest przez firmę Euro-Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie się uczenia przez całe życie, na podstawie umowy  nr: RPDS.10.03.00-02-0140/16-00 z Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej.

Wartość projektu wynosi 484 175,80 PLN, dofinansowanie 435 742,02 PLN (w tym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 411 534,13 PLN).

Projekt realizowany jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

TERMIN REALIZACJI:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego 240 uczestników/czek projektu, będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, uczących się/pracujących lub zamieszkujących  w województwie dolnośląskim (wyłącznie na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworowskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego) w wieku 18 lat i więcej w tym osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących tereny wiejskie oraz osób niepełnosprawnych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria :

zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa dolnośląskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) wyłącznie na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworowskiego, jeleniogórskiego ziemskiego( z wyłączeniem miasta Jelenia Góra), lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Legnica), dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Wałbrzych), ząbkowickiego

– jest w wieku 18 lat i więcej,

– złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu,

– przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie

Ponadto wsparciem w ramach ProjektuDolnośląska Akademia Językowazostanie objętych 240 osób (144 kobiety i 96 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej, spełniających określone warunki:

  • 60% Uczestników Projektu (tj. 144 osoby) stanowić będą mieszkańcy obszarów wiejskich,
  • 10% Uczestników Projektu (tj. 24 osoby) stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami,
  • 190 Uczestników Projektu stanowić będą osoby w wieku 25 lat  i więcej,
  • 30% Uczestników Projektu (tj. 72 osoby) stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • 70% Uczestników Projektu (tj. 168 osób) w wieku 18-49 lat stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3)
  • 60% Uczestników Projektu (tj. 144 osoby) stanowić będą osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, w tym długotrwale, których sytuacja materialna uniemożliwia korzystanie z płatnych szkoleń.