Dolnośląska Akademia Komputerowa

Projekt „Dolnośląska Akademia Komputerowa” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe.

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń ICT, co miało zapewnić wszystkim uczestnikom wzrost umiejętności obsługi komputera i potwierdzenie tych umiejętności certyfikatem.

Grupę docelową stanowiło 180 dorosłych, w tym min. 90 osób z maksymalnie średnim wykształceniem oraz 90 osób powyżej 50 roku życia z terenu województwa dolnośląskiego.

Program projektu obejmował szkolenie z obsługi komputera na poziomie zgodnym z certyfikatem ECDL Start. Przykładowe tematy zajęć to: użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron www i komunikacja w sieci.

Projekt był realizowany w okresie od 01.05.2014 r. do 30.06.2015 r. na terenie całego województwa dolnośląskiego.