Energia jutra

Projekt „Energia jutra” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe.

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii, co miało zapewnić wszystkim uczestnikom wzrost kwalifikacji i kompetencji z zakresu wykorzystania systemów odnawialnych źródeł energii oraz funkcjonowania rynku energetyki odnawialnej i potwierdzenie tych kwalifikacji i kompetencji certyfikatem.

Grupę docelową stanowiły trzy przedsiębiorstwa z woj. lubelskiego i ich 25 pracowników.

Program projektu obejmował szkolenie z zakresu wykorzystania systemów odnawialnych źródeł energii oraz z aspektów funkcjonowania rynku energetyki odnawialnej. Przykładowe tematy zajęć to kolektory słoneczne, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa, biomasa i biogaz – odpady jako naturalne źródło energii, pompa ciepła, energia wodna, energia geotermalna – naturalne ciepło ziemi, rynek energetyki odnawialnej, budownictwo i architektura z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, techniki sprzedaży odnawialnych źródeł energii.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.05.2013 r. do 31.05.2014 r. na terenie województwa lubelskiego.