Finansowe Kwalifikacje i Kompetencje

Projekt „Finansowe Kwalifikacje i Kompetencje” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu był wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw z województwa lubelskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ich pracowników i/lub kadry zarządzającej.

Grupę docelową stanowiło 118 mikroprzedsiębiorstw posiadających siedzibę lub filię na terenie województwa lubelskiego.

Na wsparcie w ramach projektu złożył się katalog szkoleń finansowych opracowany na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb każdego z przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. Każde szkolenie zakończone było egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.

Oferowane w ramach projektu szkolenia to:

  • Asystent Finansowy/Ekspert w doborze produktów finansowych – European Financial Guide (EFG)
  • Certyfikowany Doradca Finansowy – European Financial Consultant (EFC)
  • Nowoczesne Narzędzia w Pracy Doradcy Finansowego
  • Kadry i Płace
  • Finanse i Księgowość

Projekt był realizowany w okresie od 01.04.2013 r. do 31.05.2014 r. na terenie całego województwa lubelskiego.