Forum aktywizacji przeciw wykluczeniu społecznemu

Projekt „Forum Aktywizacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia 50 młodych osób, zagrożonych wykluczaniem społecznym z powodu bezrobocia oraz podjęcie przez minimum 10 z nich zatrudnienia.

Grupę docelową stanowiło 50 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) z terenu Miasta i Gminy Lubartów. 90% uczestniczek i uczestników projektu stanowiły osoby w wieku 15-30 lat.

Projekt obejmował kompleksowy program aktywizacji zawodowej, na który składały się takie elementy jak:

  • Poradnictwo psychospołeczne;
  • Coaching indywidualny;
  • Doradztwo grupowe „Rynek pracy bez tajemnic”;
  • Szkolenia: „Grafik komputerowy”, „Pracownik kancelaryjny” oraz „Księgowość, Kadry i Płace”;
  • Trwające 6 miesięcy staże zawodowe.

Projekt był realizowany w okresie od 01.05.2014 r. do 30.06.2015 r. na terenie Miasta i Gminy Lubartów.