Forum kwalifikacji

Projekt „Forum Kwalifikacji” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu był wzrost konkurencyjności 50 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ich pracowników i/lub kadry zarządzającej.

Grupę docelową stanowiło 160 pracowników i/lub osób stanowiących kadrę zarządzającą z 50 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub filię na terenie województwa lubelskiego.

Na wsparcie w ramach projektu złożył się zróżnicowany katalog szkoleń opracowany na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb każdego z przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. Każde szkolenie zakończone było egzaminem zewnętrznym i możliwością uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Oferowane w ramach projektu szkolenia:

  • Finansowanie działalności MŚP z egzaminem EFFP
  • Finanse i księgowość w MŚP z egzaminem VCC
  • Kady i płace w MŚP z egzaminem VCC
  • Grafika komputerowa z egzaminem ECDL
  • Projektowanie stron WWW z egzaminem ECDL

Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2013 r. na terenie całego województwa lubelskiego.