Innowacyjna i kreatywna edukacja

Innowacyjna i kreatywna edukacja – Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Projekt „Innowacyjna i kreatywna edukacja – Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych” realizowany był w partnerstwie z trzema lubartowskimi szkołami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu było poszerzenie programu nauczania i podniesienie jego jakości w szkołach biorących udział w projekcie uwzględniając potrzeby uczniów zdolnych.

Grupę docelową stanowiło 1179 uczniów z klas 1-6 Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie oraz uczniowie klas 1-3 II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie.

W ramach projektu były realizowane zajęcia mające na celu podniesienie umiejętności uczniów posługiwania się językiem ojczystym i obcym, rozwinięcie kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych oraz społeczno-obywatelskich.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2014 r. w Lubartowie.