Kapitał profesjonalnych kwalifikacji

Projekt „KAPITAŁ PROFESJONALNYCH KWALIFIKACJI” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób pracujących.

Grupę docelową stanowiło 240 osób dorosłych, pracujących, które z własnej inicjatywy były zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, mieszkających i/lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego.

Program projektu obejmował szkolenia zawodowe: „Grafika komputerowa, menedżerska i prezentacyjna”, „Pozyskiwanie i rozliczanie środków UE”, „Księgowość Komputerowa”, „Obsługa biura” (kadry i płace, przetwarzanie tekstów i arkusze kalkulacyjne) oraz „Szkolenie z języka angielskiego” i wsparcie skierowane do osób 45+ w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, jak też technik uczenia się. Uczestnicy szkolenia językowego przystępowali do egzaminu TELC.

Projekt realizowano w Lublinie w okresie 01.10.2010-31.12.2011.