Kompetentne kadry

Projekt „Kompetentne kadry!” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji uczestników poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie dla przedsiębiorstw

  • szkoleń z języka angielskiego: słownictwo branżowe, konwersacje, gramatyka
  • szkoleń z zakresu technik sprzedaży i negocjacji: psychologia sprzedaży, identyfikacja potrzeb klienta
  • szkoleń z zakresu obsługi komputera: Excel dla pracowników instytucji finansowych, Excel dla zaawansowanych)
  • szkoleń dla osób 50+ związanych z tematyką profilaktyki zdrowia: higieniczny tryb życia, profilaktyka chorób narządów ruchu
  • szkoleń European Financial Consultant: matematyka finansowa, lokowanie kapitału w produktach giełdowych)
  • szkolenia Akademia trenerów: autoprezentacja, komunikowanie się

Grupę docelową stanowiło 114 osób pracujących w 24 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym 12 osób powyżej 50 roku życia.

Wszystkie szkolenia zakończono egzaminami końcowymi i możliwością uzyskania certyfikatów: szkolenia z języka angielskiego zakończono uzyskaniem certyfikatu TELC, szkolenie z technik sprzedaży i negocjacji NLP oraz szkolenie informatyczne certyfikatem ECCC, szkolenie European Financial Consultant zakończono certyfikatem EFC.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2013 r. na terenie całego województwa lubelskiego.