Komunikacja bez granic

Projekt „KOMUNIKACJA BEZ GRANIC” realizowany był w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw..

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzrost umiejętności językowych ich pracowników.

Grupę docelową stanowiło 300 osób pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach województwa lubelskiego.

Uczestnicy skorzystali ze wsparcia, które obejmowało kompleksowe 120-godzinne szkolenia z języka angielskiego branżowego, które zostały uzupełnione zajęciami e-learningowymi. Wszystkie szkolenia językowe były profilowane pod kątem branż, w których pracowali uczestnicy projektu, np. turystyka, handel.

Uczestnicy dodatkowo wzięli udział w szkoleniach „Techniki uczenia się języka obcego”, „Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne” oraz „Etykieta w biznesie”, na którym zostali zapoznani z zasadami reprezentowania przedsiębiorstwa w kontaktach zagranicznych.

Projekt realizowano w okresie 01.04.2011-30.06.2012 na terenie Lublina, Lubartowa, i Zamościa.