Kreatywna edukacja

Projekt „KREATYWNA EDUKACJA” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji 120 nauczycieli pracujących na terenach wiejskich oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów nauki zawodów z terenu województwa lubelskiego.

Program projektu obejmował szkolenia z następujących zakresów: „Ocenianie kształtujące – szansa dla rozwoju uzdolnień”, „Metody aktywizacji uczniów według ich uzdolnień”, „Multimedia w procesie indywidualizacji uzdolnień”, „E-learning – metoda wspierania uzdolnień”. Podczas zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę na temat pracy z uczniem zdolnym, tak aby w największym stopniu wykorzystać i rozwinąć jego potencjał.

Projekt realizowano w szkołach w Lublinie oraz w wiejskich szkołach województwa lubelskiego w okresie 01.10.2012-30.09.2013.