Kreatywna Młodzież

PROJEKT ZAKOŃCZONY

News Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

kreatywna-mlodziezProjekt „Kreatywna Młodzież” realizowany jest przez firmę Euro-Forum Marek Gudków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_km_colorProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Wartość projektu wynosi  1 403 134,80 PLN w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 192 664,58 PLN.

Okres realizacji: 01.11.2016 – 31.07.2018

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób młodych do 29 r.ż., w szczególności osób w wieku 15-24 lata, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu  i szkoleniu  (tzw. młodzież NEET), w tym min.: 10 os. niepełnosprawnych, 30 o niskich kwalifikacjach, 80 biernych zawodowo, 20 bezrobotnych, w tym 8 długotrwale bezrobotnych poprzez program indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.