Lubelskie Kompetencje Językowe

Projekt „Lubelskie Kompetencje Językowe” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 30.06.2018 r.

 

Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb lubelskiego rynku pracy kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego osób dorosłych powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych i/lub pracujących w województwie lubelskim, poprzez szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym.