Lubuska akademia komputerowa

Projekt „Lubuska Akademia Komputerowa” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe.

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń ICT, co miało zapewnić wszystkim uczestnikom wzrost umiejętności obsługi komputera i potwierdzenie tych umiejętności certyfikatem.

Grupę docelową stanowiło 180 dorosłych osób z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym 178 osób powyżej 50 roku życia.

Program projektu obejmował szkolenie z obsługi komputera na poziomie zgodnym z certyfikatem ECDL Start. Przykładowe tematy zajęć to: użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron www i komunikacja.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2014 r. na terenie całego województwa lubuskiego.