Lubuskie kompetencje językowe

Projekt „Lubuskie kompetencje językowe” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe.

Celem projektu było podniesienie wśród uczestników stopnia znajomości języka angielskiego i niemieckiego.

Grupę docelową stanowiło 240 osób z województwa lubuskiego z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym 120 osób w wieku poniżej 30 roku życia oraz  120 osób powyżej 50 roku życia.

Program projektu obejmował ćwiczenie wszystkich sprawności językowych: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie, w zakresie zgodnym z umiejętnościami na poziomie A lub B według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Podczas szkoleń został położony nacisk na praktyczny aspekt użycia języka obcego. Wszyscy uczestnicy uzyskali międzynarodowy certyfikat TELC.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.09.2013 r. do 30.04.2015 r. na terenie całego województwa lubuskiego.