Mazowieckie Kompetencje Komputerowe

Projekt „Mazowieckie Kompetencje Komputerowe” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe.

Celem projektu był wzrost umiejętności obsługi komputera poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń ICT zakończonych certyfikatem.

Grupę docelową stanowiło 144 dorosłe osoby zamieszkujące województwo mazowieckie, w tym 101 kobiet. Wśród wszystkich uczestników projektu 72 osoby stanowili uczestnicy powyżej 50 roku życia.

Program projektu obejmował szkolenie z obsługi komputera na poziomie zgodnym z certyfikatem „ECDL Base”. Przykładowe tematy zajęć to: użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, przeglądanie stron www i komunikacja.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r. na terenie całego województwa mazowieckiego.