Panor@ma możliwości

Projekt „PANOR@MA MOŻLIWOŚCI” realizowany był w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia rolników lub ich domowników z terenu województwa lubelskiego w sektorze pozarolniczym.

Grupę docelową stanowiło 100 osób odchodzących z rolnictwa, zamierzających podjąć pracę poza obszarami produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Program projektu obejmował wsparcie w postaci doradztwa zawodowego oraz  szkoleń zawodowych np. „Kadry i płace”, „Księgowość z obsługą komputera”, „Sekretarka – asystentka menagera z obsługą komputera”.

Projekt został zrealizowany w okresie 01.01.2011 -31.12.2011 w Lublinie.