Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Aktualności Projekt  Rekrutacja  Kontakt

Projekt „Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych” jest realizowany przez firmę Euro – Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość Kompetencji i Edukacji w Regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego 240 uczestników i uczestniczek (UP) z województwa podkarpackiego w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach poprzez szkolenia oparte o indywidualną diagnozę i potwierdzone egzaminem TELC na poziomie A1/A2/B2 przez min. 80% UP do 31.08.2017.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:
• zamieszkuje, pracuje lub uczy się na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym),
• jest w wieku 25 lat i więcej,
• złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu,
• przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie
Ponadto Uczestnik Projektu Podkarpackie Forum Języków Obcych musi należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:
• Kobiety
• Osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne, ISCED3)
• Osoby pozostające bez zatrudnienia min. Przez ostatnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
• Osoby niepełnosprawne
• Osoby powyżej 50 roku życia
Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Dofinansowanie projektu z UE: 429 860,52