Pokonaj bariery językowe

Projekt „POKONAJ BARIERY JĘZYKOWE” realizowany był w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu było podniesienie stopnia znajomości języków obcych wśród osób pracujących.

Grupę docelową stanowiło 260 osób dorosłych, szczególnie o niskich kwalifikacjach, pracujących lub zamieszkałych w województwie lubelskim.

Program projektu obejmował szkolenia z języka angielskiego lub niemieckiego w wymiarze 120 godzin dydaktycznych na grupę. Realizacja szkoleń trwała średnio 7 miesięcy. Podczas zajęć wykorzystywano sprzęt multimedialny oraz elektroniczne wersje podręczników. Dodatkowo, uczestnicy skorzystali ze wsparcia psychologicznego, podczas którego przedstawiono metody przezwyciężania barier językowych, metody efektywnej nauki języka, elementy psychologii języka.

Szkolenia były zakończone egzaminem TELC dla wszystkich uczestników, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu zaawansowania.

Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdzały bardzo obszerne listy rezerwowe.

Projekt realizowano w okresie 01.08.2009-31.05.2011 na terenie Lublina, Lubartowa, Białej Podlaskiej i Zamościa.