Aktywator Sukcesu

Projekt „Aktywator Sukcesu” realizowany był przez firmę Euro – Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 80 osób w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez kompleksowy program aktywizacji zawodowej zwiększający ich szanse na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia.

Uczestnikami projektu były osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym),
  • w wieku powyżej 29 roku życia,
  • bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo,

Ostatecznie wsparciem w projekcie objęto 92 osoby, które skorzystały z następujących działań aktywizacyjnych:

  • Indywidualny Plan Działania
  • Doradztwo zawodowe
  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Szkolenia komputerowe kończące się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kompetencji zgodnego ze standardem DigComp
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Projekt realizowany był w okresie od 01.11.2016 r. do 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 1 272 024,00 zł, w tym wysokość dofinansowania: 1 208 422,80 zł