Projekt Aktywni i kompetentni

Projekt „Aktywni i kompetentni” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałanie 1.2.1 wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy  nr: POWER.01.02.01-06-0069/16-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem projektu był wzrost szans na zatrudnienie 100 osób młodych (w wieku 15 – 29 lat poprzez program indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej) zamieszkałych w województwie lubelskim na terenie powiatów: m. Lublin, lubelskiego, lubartowskiego.

Grupę docelową projektu stanowiło 100 osób w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET spełniających łącznie następujące kryteria:

  • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo)
  • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (nie kształcą się w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
  • nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w finansowanych ze środków publicznych zajęciach pozaszkolnych),
  • zamieszkują w województwie lubelskim na ternie powiatów m. Lublin, lubelskiego, lubartowskiego (wg przepisów Kodeksu cywilnego).

Uczestniczy projektu objęci zostali następującymi działaniami:

  • Indywidualny Plan Działania
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • doradztwo zawodowe

 

Wartość projektu: 1 376 731,20 PLN, w tym dofinansowanie 1 306 091,20 PLN.

TERMIN REALIZACJI: od 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r.