Mój biznes

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości i współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było stworzenie w okresie 03.2017–02.2019 min. 40 miejsc pracy dla kobiet w wieku 30 lat i więcej z woj. lubelskiego, pozostających bez zatrudnienia, w tym kobiet o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami oraz zamieszkujących obszary wiejskie, poprzez udzielenie im kompleksowego i profesjonalnego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przyznania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności.

W ramach projektu uczestniczki miały szansę otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 34 100 , w tym:

 • Jednorazowe wsparcie inwestycyjne na start w wysokości do 23 000,00 zł
 • Finansowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy w wysokości 1 850 złmiesięcznie
 • Specjalistyczne indywidualne doradztwo i mentoring prowadzone przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej polegające na wsparciu funkcjonowania firmy oraz zwiększenia jej szans na danym rynku.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano  51 kobiet spełniających łącznie następujące warunki:

 • wiek 30 lat i więcej,
 • zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego,
 • pozostawały bez zatrudnienia,
 • zamierzały rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w okresie min. 12 miesięcy od przystąpienia do projektu nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, tj. nie były zarejestrowane w KRS, nie posiadały wpisu do CEIDG, nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie przepisów odrębnych,

 

Dodatkowo premiowane były panie spełniające jedno lub kilka z poniższych kryteriów premiujących:

 • wiek 50 lat i więcej,
 • posiadały orzeczenie o niepełnosprawności,
 • długotrwale bezrobotne,
 • wykształcenie na poziomie maksymalnie ponadgimnazjalnym,
 • odchodzące z rolnictwa.

Uczestniczki zakwalifikowane do projektu objęte zostały wsparciem szkoleniowo-doradczym, które przygotowało je do zakładania i prowadzenia firmy oraz pomogło w opracowaniu profesjonalnego biznesplanu.

Stworzone przy wsparciu doradcy biznesplany ocenione zostały przez niezależną komisję ekspertów,  która wyłoniła 41 uczestniczek, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego finansowego i doradczego.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 28.02.2019

Wartość projektu: 1 999 044,00 zł

Wkład UE: 1 699 187,40 zł