Quizer

„Stworzenie innowacyjnej platformy interaktywnej Quizer

w wyniku realizacji prac B+R”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

realizowanego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.2 Badania celowe

Umowa nr: RPLU.01.02.00-06-0065/16

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2017.02.01-2018.10.31

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 920 956,50 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 353 200,00 PLN

CEL:

przeprowadzenie prac B+R pozwalających na stworzenie innowacji wpisującej się w inteligentną specjalizację woj. lub. – informatyka i automatyka – KREATORA KURSÓW INTERAKTYWNYCH z innowacyjnymi, obecnie na rynku niedostępnymi funkcjonalnościami dla tego typu narzędzia: tryb wieloosobowy – multiplayer i monitorowanie aktywności użytkownika.

Wnioskodawca przeprowadził analizę wskazującą na potrzebę użycia el. porównania i rywalizacji i wprowadzenia do e-learningu mechanizmów wspierających zaangażowanie i motywację użytkowników, a przez pozyskiwanie bardziej szczegółowych danych nt. użytkowników kursów e-learningowych parametryzować szkolenia pod konkretnego odbiorcę.

PRACE BADAWCZE:

opracowanie metodyki badań i określeniu koncepcji zastosowania technologii pod kątem funkcjonalności narzędzia, specyfikacji i wzorca/modelu aplikacji (m.in. technologie i języki programowania: HTML5, PHP 5.5, JavaScript, odpowiednio dobrane frameworki umożliwiające wykorzystanie MVC (Model – View – Controller), BackboneJS z największą swobodą podczas projektowania struktury klas i dziedziczenia, WebSocket, NodeJS), badaniach możliwości technicznych określonych w specyfikacji i na grupie docelowej, weryfikacji wzorca na podstawie wyników badań, powstaniu prototypu narzędzia.

PRACE ROZWOJOWE to tworzenie kursów interaktywnych służących przeprowadzeniu korekt narzędzia. Przewidziane rozwiązania są na chwilę obecną możliwe pod względem technologicznym, niezbędne są jednak badania pod kątem możliwości tech.

WSKAŹNIKI realizacji projektu dot. przychodów ze sprzedaży nowych produktów/procesów i przychodów ze sprzedaży licencji.

GRUPA:

firmy, instytucje szkol., które przy pomocy innowacji będą mogły: samodzielnie tworzyć szkolenia online z innowacyjnymi funkcjami lub oferować własnym klientom dedykowane kompleksowe rozwiązania z zakresu inteligentnego e-learningu.