Rekrutacja DAJ

  News
Projekt Rekrutacja Kontakt

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe w województwie dolnośląskim wyłącznie na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworowskiego, jeleniogórskiego ziemskiego( z wyłączeniem miasta Jelenia Góra), lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Legnica), dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Wałbrzych), ząbkowickiego

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem Projektu (kliknij tutaj) oraz dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj) wraz z testem kwalifikacyjnym (kliknij tutaj).
Dokumenty dostępne na stronie internetowej lub w Biurze Projektu:
Mieroszowskie Centrum Kultury
ul. Sportowa 4
58-350 Mieroszów (budynek OSiR)
tel. 537 200 052
biuro.ds@euro-forum.com.pl

Biuro projektu czynne w godzinach:

Poniedziałek, środa, piątek: 8.00-16.00

Wtorek, czwartek: 10.00-18.00

Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym od stycznia  do czerwca 2017r.

Kryteria formalne rekrutacji

– osoby w wieku 18 lat i więcej,

– osoby z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (ISCED 3 włącznie) – nie dotyczy osób powyżej 50 roku życia,

– osoby zamieszkałe w województwie dolnośląskim wyłącznie na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworowskiego, jeleniogórskiego ziemskiego( z wyłączeniem miasta Jelenia Góra), lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Legnica), dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Wałbrzych), ząbkowickiego.

PIERWSZEŃSTWO W REKRUTACJI MAJĄ KOBIETY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Projekt realizowany jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. W przypadku osób z niepełnosprawnościami dopuszcza się możliwość składania dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej oraz złożenie na nich podpisu w momencie rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia. Organizator projektu dopuszcza możliwość organizacji spotkania  z przedstawicielem Organizatora Projektu w dogodnej dla Kandydata lokalizacji lub też w lokalizacji zaproponowanej przez Organizatora w obiekcie dostosowanym architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami.

KRYTERIA REKRUTACJI PREMIOWANE (lista wg największej ilości punktów):

  • Poziom motywacji oceniany na podstawie opisu w Karcie Zgłoszenia (max. + 3 pkt)
  • Płeć: kobieta (+1 pkt)
  • Wiek: powyżej 50 roku życia (+1 pkt)
  • Osoba o niskich kwalifikacjach -max. wykształcenie ponadgimnazlajne (+ 1 pkt)
  • Miejsce zamieszkania: obszar wiejski (+ 1 pkt)
  • Status osoby niepełnosprawnej (+ 1 pkt)*
  • Osoba bezrobotna/ nieaktywna zawodowo (+ 1 pkt)
  • Dochód max. 800 zł / osoba (+ 1 pkt)

Informacje o zakwalifikowaniu do Projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.

* Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).