Rekrutacja DFA

logotypy-ue-dolny-slask-2

News
Projekt
 Rekrutacja  Wsparcie Kontakt

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem Projektu (regulamin) oraz dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową. Karta dostępna na stronie internetowej (kliknij tutaj) lub w Biurze Projektu.

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od stycznia do września 2017 r. w trybie ciągłym
• Kryteria formalne rekrutacji:
– Osoby w wieku powyżej 30 lat
– Osoby zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego
– Osoby pozostające bez zatrudnienia
– Osoby pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze po 50-tym roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne*, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach)

PIERWSZEŃSTWO W REKRUTACJI MAJĄ KOBIETY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

• Chęć podnoszenia i potwierdzenia umiejętności z zakresu zielonej gospodarki z własnej inicjatywy
• Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu

Kryteria premiujące podczas rekrutacji:

• Płeć: kobieta (+2 pkt)
• Status osoby niepełnosprawnej (+ 2 pkt)
• Osoba długotrwale bezrobotna (+ 1 pkt)
• Osoba o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie ponadgimnazlajne)
• Osoba powyżej 50 roku życia (+1 pkt)
• Miejsce zamieszkania: obszar wiejski (+1 pkt)
Informacje o zakwalifikowaniu do Projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.
Spełnienie kryteriów weryfikowane będzie na podstawie oświadczeń w Karcie Zgłoszenia oraz dodatkowych dokumentów załączonych do Karty Zgłoszenia [orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o statusie na rynku pracy (osoba bezrobotna/długotrwale bezrobotna), wielkość gospodarstwa rolnego w przypadku rolnika, wstępna deklaracja chęci skorzystania z dodatku relokacyjnego].
Na podstawie analizy kryteriów przez Komisję Rekrutacyjną powstanie lista rankingowa wg ilości uzyskanych punktów oraz lista rezerwowa (uruchamiana w przypadku rezygnacji, wypadków losowych uczestników przed skorzystaniem z max 20% wsparcia).
* Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).

Projekt realizowany jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. W przypadku osób z niepełnosprawnościami dopuszcza się możliwość składania dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej oraz złożenie na nich podpisu w momencie rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia. Organizator projektu dopuszcza możliwość organizacji spotkania  z przedstawicielem Organizatora Projektu w dogodnej dla Kandydata lokalizacji lub też w lokalizacji zaproponowanej przez Organizatora w obiekcie dostosowanym architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami.

ETAPY NABORU:
1. Wypełnienie Karty Zgłoszenia z opisem motywacji do udziału (Załącznik nr 1 do regulaminu uczestnictwa w projekcie)
2. Weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów zgłoszeniowych
3. Wypracowanie ścieżki wsparcia w oparciu o IPD